- محتویات اصلی صفحه

اشتغال، صنعت، تجارت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > اشتغال، صنعت، تجارت > صفحات > SanatoTejarat > AmarMarkezTejari  

Web Part Page Title Bar image
Sakhtar

آمار مراکز تجاری استان

درصد از استان

مجموع با پروانه و بدون پروانه

جمع كل

خدمات فني

توليدي

خدماتي

توزيعي

شهر

درصد با پروانه

بدون پروانه

با پروانه

درصد با پروانه

بدون پروانه

با پروانه

درصد با پروانه

بدون پروانه

با پروانه

درصد با پروانه

بدون پروانه

با پروانه

درصد با پروانه

بدون پروانه

با پروانه

39/1

21834

51

10702

11132

36/5

3179

1815

49

1497

1450

37

2454

1438

64/3

3572

6429

اروميه

6/9

3850

75

963

2887

56

348

446

76/6

203

668

84

47

237

81

365

1536

بوكان

2/9

1615

82

292

1323

70/5

78

187

92

22

244

66

55

107

85

137

785

پيرانشهر

2/7

1494

80

297

1197

78/5

53

192

75/5

58

177

51/5

48

51

85

138

777

تكاب

2/1

1162

83

201

961

71/5

69

173

79/5

39

151

78

10

68

87/3

83

569

چايپاره

11/8

6585

76

1576

5009

67/5

382

788

85

173

977

78

169

601

75/6

852

2643

خوي

2/2

1242

73

333

909

40/9

133

92

92

13

151

80

17

67

77/9

170

599

سردشت

6

3340

82

602

2738

65

252

463

80/5

90

374

82

54

244

88/9

206

1657

سلماس

2/6

1476

75

349

1127

70

90

208

71/5

68

169

70/5

19

45

80/3

172

705

شاهيندژ

2/70

1511

78/5

323

1188

65

112

206

65/5

89

171

82

30

139

87/9

92

672

ماكو

9/4

5252

80/5

1021

4231

73

198

540

79

175

655

78

100

358

83

548

2678

مياندوآب

5/5

3080

79/5

626

2454

68/5

143

311

80

113

445

84

39

204

81/7

331

1494

مهاباد

6

3337

66

1137

2200

45

399

325

66/05

198

392

67/5

94

196

74/2

446

1287

نقده

6

55778

67

18422

37356

51/5

5436

5746

68/7

2738

6024

54/5

3136

3755

75/5

7112

21831

جمع

توضيح اينكه اعداد مندرج در ستونهاي فوق تا يك رقم اعشار لحاظ شده است .  • تعداد بازدید امروز
1
  • تعداد بازدید این هفته
10
  • تعداد بازدید این ماه
141
  • تعداد بازدید این سال
569
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)