- محتویات اصلی صفحه

اشتغال، صنعت، تجارت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > اشتغال، صنعت، تجارت > صفحات > SanatoTejarat > TarhayeJari  

Web Part Page Title Bar image
Sakhtar

رديف

عنوان پروژه

وضعيت

نام مجري

1

نيازسنجي تحقيقاتي درمعادن  استان

فعال

دكترتسبيح سازان

2

بررسي امكان توليدSCP از ملاس چغندرقند

خاتمه يافته

فرخ دبيري

3

بررسي اثرات سه نوع مايه پنير متداول با منشاهاي مختلف برروي پروتئوليز پنير سفيد ايراني

فعال

دكترخسروشاهي

4

نيازسنجي تحقيقاتي در صنايع تبديلي غذائي

فعال

تمديدشده

شركت سامانه طراحان همراه

5

تهيه بانك اطلاعاتي اجزاء وزيربخشهاي صنايع تبديلي كشاورزي استان

فعال

گزارش مرحله اول ارائه شده

دكترمنوچهركركان

6

تعيين مناسبترين روش آنزيم بري وبسته بندي برگه سيب

خاتمه يافته

فريبازينالي

7

طراحي و ساخت سيستم نمايشگر شماره تلفن طرف مقابل

خاتمه يافته

محمدنقي آذرمنش

8

بررسي نقش عسل در بهبود كيفيت چيپس سيب زميني بدون چربي

خاتمه يافته

منوچهركركان دارغلو

9

طراحي ساخت وارزيابي شيرهاي آب با كنترل دبي وقطع ووصل مجزا

خاتمه يافته

اصغرخسروشاهي

10

بررسي وضعيت بازارچه هاي مرزي ونقش آنها در توسعه صادرات صنعتي استان

خاتمه يافته

سامانه طراحان همراه

11

بررسي نحوه كاهش آب مصرفي درصنايع تبديلي كشاورزي

خاتمه يافته

ناصرصمدي

12

بررسي ميزان آشنائي واحدهاي توليدي صنعتي با بنگاههاي تجاري داخلي وخارجي

خاتمه يافته

سامانه طراحان همرا

13

تعيين درجه صنعتي شدن شهرستانها به روش تحليل عوامل

خاتمه يافته

حميدرضافعلجو

14

ويدئوپرژكتورتك لنز

خاتمه يافته

جوادنوري نيا

15

تدوين  نظام مديريت راهبردي صنعتي براي استان

خاتمه يافته

مسعودمنصوري

16

بررسي وضعيت كنترل كيفيت در صنعت الياف مصنوعي

خاتمه يافته

مسعود منصوري

17

تحليلي بر مكانيابي بهينه فعاليتهاي صنعتي

خاتمه يافته

مسع.دمنصوري

18

بررسي نيازمنديهاي واحدهاي توليدي صنعتي به خدمات مهندسي با تاكيد بر استان آذربايجانغربي و. . . .

خاتمه يافته

سامانه طراحان همراه

19

بررسي زمينه هاي گسترش صدور خدمات مهندسي در استان . . .

خاتمه يافته

سامانه طراحان همراه

20

طراحي وساخت مدار مبدل اسكوپ معمولي به اسكوپ حافظه دار

فعال

تمديد شده

سيروس تن ناز

21

بررسي وضعيت واحدهاي R&D   استان و. . . .

خاتمه يافته

سامانه طراحان همراه

22

بررسي ضرورت احداث پارك بيوتكنولوژي آغ

خاتمه يافته

دكترحضرتي

23

بررسي امكان تقويت قدرت رقابتي . . . .

خاتمه يافته

سامانه طراحان همراه

24

عوامل محدودكننده ايجاد شركتهاي موفق توليدي در استان آذربايجانغربي

فعال

قاسم انصاري

25

بررسي ساختار نيروي انساني شاغل در استان

خاتمه يافته

شركت عمران صنعت بلگا

26

طراحي وساخت ويدئو ميكروسكوپ و ويدئو آندوسكوپ واجراء تا مرحله نيمه صنعتي

خاتمه يافته

جوادنوري نيا

27

طراحي وساخت سيگنال ژنراتور ديجيتال قابل برنامه ريزي

فعال

تمديدشده

سيروس تن ناز

28

نيازسنجي تحقيقاتي در صنايع تبديلي دامي

خاتمه يافته

سامانه طراحان همراه

29

نيازسنجي تحقيقاتي صنايع فلزي استان

خاتمه يافته

دكترقادررضازاده

30

نيازسنجي تحقيقاتي در صنايع كاني غيرفلزي

فعال

تمديدشده

سامانه طراحان همراه

31

امكان سنجي تهيه كربنات باريم از منابع باريتين استان آغ

 

جعفرعبدالي شريف

32

ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كوتاه مدت صنعتي

خاتمه يافته

مهران مولوي

33

ساختارسازي تلفيقي سازمان حمايت از صنايع لبني استان

خاتمه يافته

سامانه طراحان همراه

34

فلسفه بازاريابي حاكم برمؤسسات توليدي موادغذائي استان

خاتمه يافته

ميرمحمدسيدعباس زاده

35

طرح اندازه گيري بهره وري در صنايع توليد كنسانتره وآبميوه استان وارائه . . .

خاتمه يافته

سامانه طراحان همراه

36

توليد كشمش و سبزه بطور مستقيم از انگور

خاتمه يافته

قادررضازاده

37

بررسي عوامل مؤثر در توسعه صادرات غيرنفتي استان آذربايجانغربي

خاتمه يافته

مسعود منصوري

38

بررسي امكان تقويت قدرت رقابتي در صنايع كاني غيرفلزي استان

خاتمه يافته

سامانه طراحان همراه

39

طراحي سيستم شبيه ساز جاده

فعال

دكترقادررضازاده

40

طراحي دستگاه بارگذاري ديناميكي

فعال

دكترقادررضازاده

41

محاسبه وطراحي دستگاه اسانس گيري به روش SCC

خاتمه يافته

مجيدعباسعلي زاده

42

ماشين نمونه براي مبارزه بادي وحرارتي با آفات گياهي وعلفهاي هرز محصولات كشاورزي ومقايسه آن با روشهاي متداول

فعال

دكترحداددرفشي

43

امكان استفاده از آب هندوانه بعنوان يك نوشيدني واستفاده از پوست آن در تهيه مربا

خاتمه يافته

اصغرخسروشاهي

44

بررسي امكان توليد پكتين از بقايا وضايعات سرآفتابگردان

فعال

ميرخليل پيروزي فرد

45

طراحي وپياده سازي گيرنده راديوئي برپايه تكنيكهاي راديوي نرم افزاري

فعال

دكترچنگيز قبادي

46

بررسي وتعيين مناسبترين ارقام وروشهاي آماده سازي وآنزيم بري براي تهيه برگه گلابي

فعال

اصغرخسروشاهي اصل

47

بررسي امكان توليد اسيد گلوكونيك وگلوكونولاكتون وگلوكزاكسيداز با استفاده از استوباكتر ساب اكسيدانس و آسپرژيلوس نيجر

فعال

ابوالحسن فجري

48

بررسي امكان توليد اسيدايتاكونيك

فعال

صالح محقق حضرتي

49

بررسي امكان توليد ريبوفلاوين از ذرت

فعال

صالح محقق حضرتي

50

امكان يدداركردن روغنهاي غيراشباع وجامد خوراكي

فعال

ميرخليل پيروزي فرد

51

طراحي وساخت  دستگاه مخصوص شنيدن صداي قلب جنين

فعال

پژمان محمدي

52

طراحي وساخت مفتولهاي مبرد براي قواره كردن سنگهاي تزئيني

فعال

جعفرعبدالهي شريف

53

توليددي استيل تارتارات

فعال

سالارهمتي

54

بررسي امكان كاهش فساد محصولات كشاورزي در سردخانه ازطريق كاهش ايجادگازاتيلن

رارداد جديد فعال

دكتر رسول جليلي

55

بررسي كمي وكيفي ذخاير ومنابع سيليسي استان

فعال

علي امامعليپور

56

بهينه سازي فرآيندهاي توليد درصنايع تبديلي

فعال

دكترعلي دنيوي

57

بررسي الگوي فني چالزني وآتشباري بهينه در معادن آذربايجانغربي

فعال

دكترحسن موميوند

58

تحليل تنش در دوشاخه ميل گاردان تراكتورباغي930 وبررسي امكان جايگزيني قطعات ريخته گري با قطعات ريخته گري فورج

فعال

دكترقادررضازاده

59

كاربرد آنتنهاي ميكرواستريپ در موبايل

خاتمه يافته

دكترمحمدنقي آذرمنش

60

طراحي گيربكس تراكتورهاي سنگين

فعال

دكتراسعدمدرس مطلق

61

برنامه نويسي براي توليدGCOD ازروي مدل CAD همراه با ارائه نرم افزار

فعال

دكترعلي دنيوي

62

چگونگي كاهش هزينه در اكتشاف معادن سنگ تزئيني استان آذربايجانغربي

فعال

دكترصمدعليپور

63

آناليز قيمت تمام شده درمعادن سنگ تزئيني استان وارائه الگوي مناسب جهت مديريت كاهش قيمت

فعال

مهندس عطاءالله بهرامي

64

بررسي ويژگيهاي منابع منگنزي استان با نگرشي برامكان

                                                                                                                                                                                          • تعداد بازدید امروز
2
  • تعداد بازدید این هفته
10
  • تعداد بازدید این ماه
119
  • تعداد بازدید این سال
407
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)