- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > EservicePages > Barg  

Web Part Page Title Bar image
AboFazelab

پورتال استان آذربایجان غربی
واگذاری انشعاب برق تا 32 آمپر.docواگذاری انشعاب برق تا 32 آمپربرق
فرم تقاضاي تغييرنام  مشترکين تا32آمپرسه فاز.docفرم تقاضاي تغييرنام مشترکين تا32آمپرسه فازبرق
فرم تقاضای انشعابات- تبديل آمپراژ برق تا 32-3 آمپر.docفرم تقاضای انشعابات- تبديل آمپراژ برق تا 32-3 آمپربرق
فرآيند واگذاری انشعاب برق تا 32 آمپر سه فاز از شبکه موجود.docفرآيند واگذاری انشعاب برق تا 32 آمپر سه فاز از شبکه موجودبرق
فرم اعلام شرايط.docفرم اعلام شرايطبرق
فرايند خدمات پس از فروش ( جابجائی ـ اصلاح انشعاب , جمع آوری ـ قطع موقت ـ برچيدن ـ تست کنتور ـ تغيير نام ـ کاهش موقت  ).docفرايند خدمات پس از فروش ( جابجائی ـ اصلاح انشعاب , جمع آوری ـ قطع موقت ـ برچيدن ـ تست کنتور ـ تغيير نام ـ کاهش موقت )برق
فرایند خدمات پس از  فروش.docفرایند خدمات پس از فروشبرق
درخواست اقدام مربوط به انشعاب.docدرخواست اقدام مربوط به انشعاببرق
برگ رسيد تقاضاي برق.docبرگ رسيد تقاضاي برقبرق
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)