- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > EservicePages > Behzisti  

Web Part Page Title Bar image
AboFazelab

پورتال استان آذربایجان غربی
معافیت ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان.docمعافیت ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولانبهزیستی
معافیت اعطاء امتیازات ویژه به مددجویان.docمعافیت اعطاء امتیازات ویژه به مددجویانبهزیستی
فرم مرفاوا فرم 2-14.docفرم مرفاوا فرم 2-14بهزیستی
فرم مدارک معافیت ماده 6 فرم1-14.docفرم مدارک معافیت ماده 6 فرم1-14بهزیستی
صدور گواهی های حوزه توانبخشی.docصدور گواهی های حوزه توانبخشیبهزیستی
رضایتنامه 4-14.docرضایتنامه 4-14بهزیستی
4-14فرم کمیسیون.doc4-14فرم کمیسیونبهزیستی
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)