- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > EservicePages > BimeoKhadamateDarmani  

Web Part Page Title Bar image
AboFazelab

پورتال استان آذربایجان غربی
درخواست استفاده از مزاياي موافقتنامه مالياتي بين جمهوري اسلامي ايران.docدرخواست استفاده از مزاياي موافقتنامه مالياتي بين جمهوري اسلامي ايرانبیمه و خدمات درمانی
پیوستهای ثبت نام مشاغل.pdfپیوستهای ثبت نام مشاغلبیمه و خدمات درمانی
اظهارنامه ماليات بر درآمد مشاغل انواع وسيله نقليه عمومی موضوع بند (ج)ماده 95.docاظهارنامه ماليات بر درآمد مشاغل انواع وسيله نقليه عمومی موضوع بند (ج)ماده 95بیمه و خدمات درمانی
اظهارنامه ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع بند الف.docاظهارنامه ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع بند الفبیمه و خدمات درمانی
فرم صدور اولیه دفترچه کارکنان دولت  Bime3.JPGفرم صدور اولیه دفترچه کارکنان دولت Bime3بیمه و خدمات درمانی
فرآيند صدور كارت المثني روستايي.docفرآيند صدور كارت المثني روستاييبیمه و خدمات درمانی
فرآيند صدور دفترچه المثني خويش فرما.docفرآيند صدور دفترچه المثني خويش فرمابیمه و خدمات درمانی
فرآيند صدور دفترچه المثني براي كاركنان دولت و سايراقشار.docفرآيند صدور دفترچه المثني براي كاركنان دولت و سايراقشاربیمه و خدمات درمانی
فرآيند صدور دفاتر درماني بصورت (افزايش عائله) در صندوق روستائيان و عشاير.docفرآيند صدور دفاتر درماني بصورت (افزايش عائله) در صندوق روستائيان و عشايربیمه و خدمات درمانی
فرآيند صدور اوليه كاركنان دولت.docفرآيند صدور اوليه كاركنان دولتبیمه و خدمات درمانی
فرآيند صدور اوليه كارت بستري شهري.docفرآيند صدور اوليه كارت بستري شهريبیمه و خدمات درمانی
فرآيند صدور اوليه سايراقشار.docفرآيند صدور اوليه سايراقشاربیمه و خدمات درمانی
فرآيند صدور اوليه دفترچه خويش فرما.docفرآيند صدور اوليه دفترچه خويش فرمابیمه و خدمات درمانی
فرآيند صدور اوليه دفاتر درماني روستائيان و عشاير.docفرآيند صدور اوليه دفاتر درماني روستائيان و عشايربیمه و خدمات درمانی
فرآيند صدور اوليه ، تعويض، تمديد و افزايش روستايي.docفرآيند صدور اوليه ، تعويض، تمديد و افزايش روستاييبیمه و خدمات درمانی
فرآيند تعويض و تمديد دفاتر درماني روستائي و سايراقشار.docفرآيند تعويض و تمديد دفاتر درماني روستائي و سايراقشاربیمه و خدمات درمانی
فرآيند تعويض كارت بستري شهري.docفرآيند تعويض كارت بستري شهريبیمه و خدمات درمانی
فرآيند تعويض ، تمديد دفترچه كاركنان دولت.docفرآيند تعويض ، تمديد دفترچه كاركنان دولتبیمه و خدمات درمانی
فرآيند تحويل دفترچه كاركنان دولت و ساير اقشار.docفرآيند تحويل دفترچه كاركنان دولت و ساير اقشاربیمه و خدمات درمانی
فرآيند افزايش عائله كاركنان دولت.docفرآيند افزايش عائله كاركنان دولتبیمه و خدمات درمانی
فرآيند افزايش عائله سايراقشار.docفرآيند افزايش عائله سايراقشاربیمه و خدمات درمانی
فرآيند افزايش عائله خويش فرما.docفرآيند افزايش عائله خويش فرمابیمه و خدمات درمانی
فرآيند ابطال دفترچه كاركنان دولت و ساير اقشار.docفرآيند ابطال دفترچه كاركنان دولت و ساير اقشاربیمه و خدمات درمانی
صدور اولیه کارت خویش فرمای بستری شهری.JPGصدور اولیه کارت خویش فرمای بستری شهریبیمه و خدمات درمانی
صدور اولیه دفترچه سایر اقشارBime1.JPGصدور اولیه دفترچه سایر اقشارBime1بیمه و خدمات درمانی
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)